Zasady zamiany

Urząd Miejski w Gdańsku, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, przygotował aplikację ułatwiającą pośredniczenie w dokonywaniu zamiany mieszkań. Zamiany można dokonać gdy co najmniej jeden z zamienianych lokali wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska.

Zgłoszenie lokalu do zamiany, jak również wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem zamiany są wykonywane przez Zespół ds. Zamiany Mieszkań i są całkowicie bezpłatne

Zamiana mieszkań odbywa w ramach wielopłaszczyznowego systemu zamiany mieszkań  w oparciu o Uchwałę Nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 roku ( § 8 i 14)   w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz Uchwałę Nr XVII/419/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2020-2024.                       

Wielopłaszczyznowy system zamiany lokali skierowany jest do:

 • najemców komunalnych lokali mieszkalnych
 • najemców lokali mieszkalnych, wchodzących w skład innego niż gminny zasobu mieszkaniowego, z wyłączeniem najemców lokali, które stanowią własność osób fizycznych,
 • właścicieli lokali mieszkalnych, (warunkiem jest nieposiadanie praw do innych lokali mieszkalnych, a lokal nie może być obciążony hipoteką)
 • osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Ofertę zamiany mogą też zgłosić:

 • najemcy zajmujący lokale zadłużone,
 • osoby które w wyniku powstałego zadłużenia czynszowego utraciły tytuł prawny do lokalu lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny.

Korzyści z zamiany mieszkań

 • dostosowanie wielkości i standardu lokalu oraz wysokości opłat za jego używanie do potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości płatniczych najemcy;
 • możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przez najemców zajmujących dotychczas zbyt duże lokale;
 • uniknięcie wypowiedzenia umowy najmu lokalu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej najemcy
 • możliwość zamieszkania w nowym budynku;
 • możliwość uzyskania lokalu w innym mieście, w przypadku dokonania zamiany z najemcą lokalu z innego miasta;
 • możliwość zamieszkania przez osobą starszą lub osobę z niepełnosprawnością w budynku całkowicie albo częściowo pozbawionym barier architektonicznych.

Aby zgłosić mieszkanie do zamiany należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie w zakładce ,,Dodaj ofertę’’ oraz załączyć do zgłoszenia dokumenty potwierdzające stan prawny lokalu, arkusz inwentaryzacyjny lokalu, zaświadczenie o braku lub wysokości zadłużenia z tytułu opłat czynszowych. Wypełniony formularz wraz z załącznikami zostanie przesłany do Wydziału Gospodarki Komunalnej Referat Lokalowy. Po weryfikacji oferta zostanie opublikowana na stronie internetowej w zakładce Aktualne oferty

Lokal do zamiany można również zgłosić osobiście w  Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku Referat Lokalowy ul. Partyzantów 74 budynek B.

 

Złożona oferta jest ważna przez rok od daty opublikowania, po tym czasie zostanie automatycznie usunięta.

Dokonanie zamiany pomiędzy domówionymi kontrahentami może nastąpić wyłącznie
po złożeniu stosownych wniosków w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Gdańsku Referat Lokalowy ul. Partyzantów 74 budynek B po uprzednim umówieniu się
z pracownikiem Referatu i uzyskaniu zgody na wzajemną zamianę mieszkań